Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

PSRA Klub Abstynenta Piątka

PIEKARSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "KLUB ABSTYNENTA PIĄTKA"
Piekary Śląskie ul.Damrota19. Telefon 282-90-90
oficjalny serwis internetowy

Dokumenty

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.

 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2012 r.

 Skład Zarządu w 2012 r.

 1. Piotr Adamczyk –             prezes
 2. Dariusz Kubacki –            zastępca prezesa
 3. Leszek Katolik   –             zastępca prezesa
 4. Aniela Mikunda  –             skarbnik
 5. Jolanta Rutowicz  –           sekretarz
 6. Izabela Nowak-Mączko –   członek
 7. Klaudiusz Poniedziałek –   członek

Głównym celem naszego działania jest propagowanie idei trzeźwego życia. Proponujemy również programy terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy. W pracy klubowej bazujemy na predyspozycjach członków Klubu, ich doświadczeniu życiowym oraz umiejętności dzielenia się tym doświadczeniem. Taka praca w Klubie wykonywana jest w ramach wolontariatu. Aby jednak dotrzeć do zainteresowanych potrzebna jest praca psychologów i terapeutów uzależnień. W tym wypadku bez pomocy finansowej ze strony miasta niewiele możemy zrobić.

Mamy tą przewagę, że ludzie chętniej przychodzą do Klubu niż Np. do Ośrodka Zdrowia. Na dzień 31-12-2011 mamy 57 członków zwyczajnych, 10 honorowych oraz wielu sympatyków. Chcemy aby nasz Klub był w jeszcze większym stopniu Klubem Rodzinnym tzn. aby przychodziły do nas Małżeństwa czy też pary żyjące w wolnych związkach a mające problemy - szczególnie alkoholowe bowiem PSRA "KLUB ABSTYNENTÓW PIĄTKA" DZIAŁA NA RZECZ LUDZI, KTÓRZY POSTANOWILI NIE UŻYWAĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I POPRZEZ PRACĘ NAD SOBĄ DOJŚĆ DO PEŁNEJ, NIEWYMUSZONEJ TRZEŹWOŚCI W ŻYCIU.

Cele działania Klubu.

Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w zakresie:

1.Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

2.Udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

3.Działalności charytatywnej.

4.Ochrony i promocji zdrowia.

5.Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.

6.Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia.

7.Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

8.Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

9.Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno – moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.

10.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

11.Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

12.Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.

13.Promocji i organizacji wolontariatu.

14. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Metody pracy Klubu

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, oraz stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
 2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.
 3. Współpracę ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
 4. Udzielanie pomocy moralnej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom.
 5. Prowadzenie działalności dobroczynnej.
 6. Współpracę z innymi Stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
 7. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych Klubu.
 8. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.

W swojej działalności systematycznie dążymy do tego, aby nasz Klub będąc placówką realizującą część zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych był równocześnie wizytówką naszego miasta Piekary Śląskie.

Zainteresowanym oferujemy:

Poniedziałek

17°° - 20°°

Spotkanie Grupy AA

Spotkanie Grupy Al. - ANON

Wtorek

17°° - 20°°

Grupy terapeutyczne

Środa

17°° - 20°°

Spotkanie Społeczności klubowej

Piątek

17°° - 20°°

Dyżur w Klubie

II i IV wtorek miesiąca

Dyżur psychologa

 

Programy, które zostały przyjęte i są realizowane w ramach konkursu ofert ogłoszonych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie i wygrane przez Nasze            Stowarzyszenie.

I. - Program - Samopomoc

Realizacja:

W Klubie działają i otaczane są szczególną troską Grupy samopomocowe:

 1. Grupa AA - ( osoby uzależnione ) 
 2. Grupa Al – Al. ANON - ( osoby współuzależnione ) 

Nie podaję liczby uczestniczących w spotkaniach ponieważ grupy te działają na zasadach anonimowości.

II. - Program - Kultura i rekreacja

Realizacja:

1.Udział w dwutygodniowym obozie terapeutycznym w Łukęcinie w którym uczestniczyło 56 osoby. Zajęcia prowadzili terapeuci uzależnień z uprawnieniami.

2.Udział w Ogólnopolskim Rajdzie Rodzin Abstynenckich w miejscowości Małe Ciche k/ Zakopanego - 80 osób - ( łączna liczba uczestników Zlotu to 900 osób)

3. Udział w Rajdzie Abstynenckim do Łeby - 12 osób.

4. Współorganizacja festiwalu piosenki abstynenckiej Olsztyn/k Częstochowy

5. Braliśmy udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Czeladzi , Zduńskiej Wolio, Skierniewicach raz Turnieju piłkarskim w Gliwicach. - 47 osób

6. Udział w turniejach tenisa stołowego w Zawierciu - 5 osób

7.Konkurs na “Ozdobę Wielkanocną ”. - 10 osób

8.Konkurs fotograficzny - "Moje wakacje - najciekawsze miejsca i sytuacje" - 6 osób

9. Zorganizowano wieczór " Poezja i Muzyka"

10. Zorganizowano Wieczór Kolęd 40 osób

11. Zorganizowano VII Turniej Siatkarski środowisk Trzeżwościowych - 300 osób

III. - Program - Profilaktyka

Realizacja:

1. W ramach profilaktyki prowadzimy punkt konsultacyjny obsługiwany przez 3 terapeutów, psychologa, prawnika  

i lekarza . - 6 osób - udzielono 376 porad.

2.Zajmujemy się osobami przychodzącymi po leczeniu odwykowym oraz skierowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz proponujemy korzystanie z grup samopomocowych jakie działają przy naszym Klubie. - 35 osób

3. Przeprowadzono szkolenia pierwszy kontakt z osobą przychodzącą do klubu. - 40 osób

4. Przeprowadzono szkolenie telefon zaufania - 40 osób

5. Przeprowadzono spotkanie dla rodziców na temat narkotyków i dopalaczy pt. "Dopóki Masz Wybór" 70 osób

6. Przeprowadzono szkolenie " Jak radzić sobie ze złością" - 30 osób

7. Przeprowadzono szkolenie " Pierwszy Kontakt" - 22 osoby

 IV. - Program - Lokalne oddziaływanie na rzecz powszechnej trzeźwości

Realizacja:

1. Obsługa punktów konsultacyjnych na terenie miasta podczas Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości - ( 2 punkty)

2.Prowadzenie Telefon zaufania , dzięki temu odbieramy coraz więcej zgłoszeń z prośbą o porady i konsultacje, zapobiegając nieraz tragediom osobistym czy rodzinnym. - 12 osób ( 360 rozmów z potrzebującymi pomocy)

3. XX Sztafetowy Bieg Trzeźwości na trasie Piekary Śl.-Częstochowa mający na celu promowanie trzeźwego stylu życia. - 160 osób.

4.Zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.Nasi wolontariusze rozdali w tym dniu 1000 ulotek w miejscach pomocy dla osób uzależnionych i wspułuzależnionych  Natomiast wykład na temat choroby alkoholowej wygłosił dr. Krzysztof Wojcieszek  - 50 osób

5.Klubowe "Spotkanie Opłatkowe - 2012" - 120 osób - członków i sympatyków naszego Klubu

6.Uroczystości związane z Miesiącem Trzeźwości (sierpień)połączony z zabawą - 50 osób

7.Uroczystości XX Rocznicy powstania Klubu połączone z zabawą rocznicową. Łącznie w tej uroczystości wzięło udział 350 osób wraz z władzami naszego miasta i przedstawicielami zaprzyjaźnionych Klubów Abstynenckich z całej Polski. Celem spotkania była integracja środowisk trzeźwościowych.

8. Zorganizowano Spotkanie Opłatkowe dla  dzieci z Domu Dziecka

9..Klub posiada swoją stronę internetową na której prezentujemy nasze osiągnięcia ale również przedstawiamy i promujemy miasto Piekary Śląskie na całym świecie. - http://www.klubabstynenta.piekary.pl/

10. Zorganizowano Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

V. - Program - Pomoc dla najuboższych.

Realizacja:

1.Zorganizowaliśmy zabawę karnawałową dla dzieci z nagrodami – 30 dzieci

2. Organizacja Dnia Dziecka  - 60 dzieci z naszego miasta

3. Przy współpracy z Fundacją Ochrony Zdrowia Pracowników Kopalni “Julian” 2 dzieci mogło skorzystać z koloni letnich.

4.  Plenerowe Spotkania Rodzinne  na Zielonym - 100 osób

VI. - Program - Pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Realizacja:

1. Realizacja pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w głównej mierze odbywała się wśród członków Klubu - 76 osób

2.Przypadki wymagające leczenia zostały skonsultowane i przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach , Lublińcu, Parzymiechach i Zabrzu - 23 osoby.

3.Zorganizowano zajęcia dla osób uzależnionych – prowadzone przez doświadczonych psychologów – panią mgr Małgorzatę Kowalcze - 12 spotkań x 20 osób, pana Zygmunta Kosowskiego - 24 spotkań x 20 osób oraz panią Edytę Laskowską - 12 spotkań x 15 osób

4. Spotkania dla osób współuzależnionych - prowadzone przez paną mgr. Halinę Czaplę - Ilgę 12 spotkań x 20 osób.

VII. - Program - Podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy.

Realizacja:

1.Udział w Konferencji dyżurnych telefonu zaufania w Warszawie - 3 osoby

2.Udział w szkoleniu w Wiśle Problemy alkoholowe i wykluczenie społeczne - 2 osoby

3. Udział w Forum Trzeźwościowym Zakopane - 4 osoby

4. Udział w Konferencji w Sopocie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, którego jesteśmy członkiem. - 4 osoby

VIII - Remonty bierzące

1. Wymiana pieców

2. Remont poddasza

3. Odnowiono i pomalowano stropy w pomieszczeniach klubowych.

 W roku 2012 wykonaliśmy wszystkie zadania wynikające z Planu Pracy Klubu.

 

Oczekujemy tylko wdzięczności