Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

PSRA Klub Abstynenta Piątka

PIEKARSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "KLUB ABSTYNENTA PIĄTKA"
Piekary Śląskie ul.Damrota19. Telefon 282-90-90
oficjalny serwis internetowy

STATUT

Rozdział I
Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich “Klub Abstynenta Piątka”, zwane dalej Klubem. 
§ 2
Siedziba Klubu mieści się przy ulicy Damrota 19 w Piekarach Śląskich. 
§ 3
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4
Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989. Prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 5
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.
§ 6
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
1.Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy swoich członków i wolontariacie. W celu usprawnienia działalności Klub może zatrudniać pracowników. 
2.Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
3.Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony zostanie tylko i wyłącznie na realizację celów statutowych. 
4.W działalności Klubu zabrania się:
a.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 
b.przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
c.wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu. 
d.zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
1  2 3 4 5 następna strona
Oczekujemy tylko wdzięczności